ochrana osobních údajů

Totožnost a kontaktní údaje správce:

Totožnost správce:
Petra Oujezká, místem podnikání Čs.Legií 206/17, Děčín, IČ: 88751881 (dále také jako „prodávající“ nebo „správce“)
Kontaktní údaje správce:
Petra Oujezká, Čs.Legií 206/17, Děčín
e-mail: petra@peonygarden.cz

Zpracovávané osobní údaje, účely a právní tituly pro zpracování
KUPUJÍCÍ A BUDOUCÍ KUPUJÍCÍ

Osobní údaje kupujícího vyplněné v objednávce kupujícím:
- jméno a příjmení, adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo,
a to za účelem realizace práv a povinností z kupní smlouvy (identifikace smluvních stran, plnění smlouvy včetně budoucí smlouvy, vymáhání práv ze smlouvy) na základě právního titulu plnění smlouvy.
Doba zpracování: - viz níže

Zpracovávané osobní údaje, účely a právní tituly pro zpracování
VEDENÍ UŽIVATELSKÉHO ÚČTU

Zpracovávané údaje:
- jméno a příjmení, adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, údaje o předchozích nákupech (číslo objednávky, datum vytvoření objednávky, datum vypravení objednávky, zboží, cena, množství, způsob a doba platby, způsob přepravy, emailová korespondence k objednávanému zboží, faktura, případné reklamace a korespondence k nim),
a to za účelem zlepšení služeb kupujícím, poskytování nabídek, slev, vyřizování dotazů kupujících na předchozí nákupy, zasílání obchodních sdělení, účast v propagačních akcích. Právní titul zpracování je souhlas kupujícího.
Doba zpracování: - viz níže

Zpracovávané osobní údaje, účely a právní tituly pro zpracování
ZASÍLÁNÍ NEWSLETTERU

Zpracovávané údaje:
- jméno a příjmení (pokud jej subjekt uvede), adresa elektronické pošty,
a to za účelem poskytování nabídek, slev, zasílání obchodní sdělení. Právní titul zpracování je souhlas kupujícího.
Doba zpracování: - viz níže

Příjemci a další zpracovatelé

Osobní údaje všech subjektů údajů mohou být předány třetím osobám za účelem přepravy zboží
- Českou poštou, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČO: 471 14 983,
- Zásilkovna s.r.o., se sídlem Drahobejlova 1019/27, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO:28408306,
K osobním údajům má přístup správce webových stránek prodávajícího.
K osobním údajům má přístup Advokátní kancelář za účelem vymáhání plnění závazků ze smlouvy.
Daňové doklady pro všechny kupující jsou vystavovány prostřednictvím programu iDoklad. Zpracovatelem osobních údajů všech osob tak je společnost Solitea Česká republika, a.s. IČO:25568736, se sídlem Drobného 55/49, 60200 Brno. Údaje jsou pak ukládány na serverech společnost Microsoft a i tato je tedy zpracovatelem.

Dozorový úřad

Úřad pro ochranu osobních údajů, IČO: 70837627, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

Práva kupujícího

Kupující má právo na přístup ke svým osobním údajům. Toto právo se uplatňuje písemnou žádosti adresovanou prodávajícímu, která musí obsahovat jasnou identifikaci podatele a jeho požadavek.
Kupující má právo na opravu, výmaz či omezení zpracování svých osobních údajů. Toto právo se uplatňuje písemnou žádosti adresovanou prodávajícímu, která musí obsahovat jasnou identifikaci podatele a jeho požadavek.
Kupující má právo na umožnění přenesení svých osobních údajů k jinému správci. Toto právo se uplatňuje písemnou žádosti adresovanou prodávajícímu, která musí obsahovat jasnou identifikaci podatele a jeho požadavek.
Kupující má právo podat námitku proti zpracování či stížnost k dozorovému úřadu.

Další informace o ochraně osobních údajů

1. Způsob zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným či neautomatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

2. Právo na přístup k osobním údajům

Po dobu zpracování Vašich osobních údajů můžete po správci osobních údajů požadovat informace o tomto zpracování (zejm. které Vaše osobní údaje zpracovává), máte také právo na jednu bezplatnou kopii Vašich osobních údajů zpracovávaných správcem.
Toto právo můžete uplatnit písemnou žádostí (v listinné podobě či e-mailem) zaslanou poštou na adresu správce shora uvedenou nebo na shora uvedený e-mail. V žádosti je nutné specifikovat svůj požadavek.
Na Vaši žádost budeme reagovat (vyhověním/odmítnutím) zpravidla do 1 měsíce od jejího obdržení, kdy ve výjimečných případech je možné uvedenou lhůtu prodloužit o další 2 měsíce.

3. Právo na opravu osobních údajů

Pokud jsou Vaše osobní údaje vedeny v rámci uživatelského účtu, můžete jejich opravu provést ve svém uživatelském účtu v části „Můj účet“.
Máte právo samozřejmě požádat o opravu neúplných či nesprávných osobních údajů, které se Vás týkají. Po ověření přesnosti příslušných osobních údajů Vás o vyřízení Vaší žádosti informujeme, do té doby bude zpracování těchto osobních údajů omezeno (nebudeme s nimi nakládat jinak než jejich uložením).
Toto právo můžete uplatnit písemnou žádostí (v listinné podobě či e-mailem) zaslanou poštou na adresu Petra Oujezká, Čs.Legií 206/17, Děčín nebo e-mailem na adresu petra@peonygarden.cz. V žádosti je nutné specifikovat svůj požadavek.
Na Vaši žádost budeme reagovat (vyhověním/odmítnutím) zpravidla do 1 měsíce od jejího obdržení, kdy ve výjimečných případech je možné uvedenou lhůtu prodloužit o další 2 měsíce.

4. Právo na výmaz

Máte právo žádat o výmaz svých osobních údajů v případech, kdy máte za to, že Vaše osobní údaje již nemají být zpracovávány (zejm. v případech odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, odpadnutí účelu zpracování osobních údajů atd.).
Toto právo můžete uplatnit písemnou žádostí (v listinné podobě či e-mailem) zaslanou poštou na adresu Petra Oujezká, Čs.Legií 206/17, Děčín nebo e-mailem na adresu petra@peonygarden.cz. V žádosti je nutné specifikovat svůj požadavek.
Na Vaši žádost budeme reagovat (vyhověním/odmítnutím) zpravidla do 1 měsíce od jejího obdržení, kdy ve výjimečných případech je možné uvedenou lhůtu prodloužit o další 2 měsíce.

5. Právo na omezení zpracování

Máte právo také požádat o omezení zpracování Vašich osobních údajů, a to zejména v případech, kdy máte za to, že toto zpracování probíhá v rozporu se zákonem či by mělo být na určitou dobu omezeno (např. posuzování žádosti o opravu osobních údajů), příp. máte zájem Vaše osobní údaje u nás uchovat (i v případech, kdy bychom jinak měli povinnost je vymazat) pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků.
Toto právo můžete uplatnit písemnou žádostí (v listinné podobě či e-mailem) zaslanou poštou na adresu Petra Oujezká, Čs.Legií 206/17, Děčín nebo e-mailem na adresu petra@peonygarden.cz. V žádosti je nutné specifikovat svůj požadavek.
Na Vaši žádost budeme reagovat (vyhověním/odmítnutím) zpravidla do 1 měsíce od jejího obdržení, kdy ve výjimečných případech je možné uvedenou lhůtu prodloužit o další 2 měsíce.

6. Právo na přenositelnost osobních údajů

Vámi poskytnuté osobní údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu či na základě právního titulu plnění smlouvy, mohou být na Vaši žádost přeneseny jinému správci. V případě vyhovění Vaší žádosti Vám, příp. pokud je to technicky možné přímo Vámi určenému jinému správci, poskytneme příslušné osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.
Toto právo můžete uplatnit písemnou žádostí (v listinné podobě či e-mailem) zaslanou poštou na adresu Petra Oujezká, Čs.Legií 206/17, Děčín nebo e-mailem na adresu petra@peonygarden.cz .V žádosti je nutné specifikovat svůj požadavek.
Na Vaši žádost budeme reagovat (vyhověním/odmítnutím) zpravidla do 1 měsíce od jejího obdržení, kdy ve výjimečných případech je možné uvedenou lhůtu prodloužit o další 2 měsíce.

7. Právo vznést námitku proti zpracování či podat stížnost u dozorového úřadu

V případech zpracování Vašich osobních údajů na základě právního titulu oprávněného zájmu máte právo vznést námitku proti zpracování. Toto právo můžete uplatnit písemnou žádostí (v listinné podobě či e-mailem) zaslanou poštou na adresu Petra Oujezká, Čs.Legií 206/17, Děčín nebo e-mailem na adresu petra@peonygarden.cz. V žádosti je nutné specifikovat svůj požadavek.
Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů je porušeno některé ustanovení GDPR (shora specifikované nařízení o ochraně osobních údajů), máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Dozorový úřad, kterému byla stížnost podána, Vás následně informuje o pokroku v řešení stížnosti a o jeho výsledku, jakož i o možnosti soudní ochrany.

8. Povinnost kupujícího uvádět osobní údaje správně a pravdivě

Aby bylo možné řádně uzavřít kupní smlouvu, máte povinnost své osobní údaje uvádět správně a pravdivě. V případě uvedení nesmyslných nebo nepravdivých údajů bude uživatelský účet ze systému vymazán a nedojde k uzavření kupní smlouvy.

9. Uživatelský účet

V případě udělení Vašeho souhlasu ke zpracování Vašich osobních údajů pro účel vedení uživatelského účtu je tento souhlas dobrovolný a nepodmiňuje uzavření kupní smlouvy. Lze jej kdykoli odvolat, a to zrušením uživatelského účtu či písemným oznámením odvolání souhlasu k vedení uživatelského účtu poštou na adresu Petra Oujezká, Čs.Legií 206/17, Děčín nebo e-mailem na adresu petra@peonygarden.cz Po odvolání souhlasu bude uživatelský účet bez zbytečného odkladu vymazán.

10. Zasílání informací a obchodních sdělení

Zaškrtnutím příslušného políčka v objednávce můžete udělit prodávajícímu souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání informací a obchodních sdělení. Tento souhlas je zcela dobrovolný a nepodmiňuje uzavření kupní smlouvy. Lze jej kdykoli odvolat, a to písemným oznámením odvolání souhlasu prodávajícímu Petra Oujezká, Čs.Legií 206/17, Děčín nebo e-mailem na adresu petra@peonygarden.cz či prostřednictvím internetového odkazu, který je obsažen v rozesílce a slouží k tomuto účelu.

11. Doba zpracování osobních údajů – účel realizace práv a povinnosti z kupní smlouvy

Osobní údaje budou pro účel realizace práv a povinností z kupní smlouvy zpracovávány po nezbytně nutnou dobu, tj. do dokončení realizace smlouvy, kdy tato doba zahrnuje interval od okamžiku objednání zboží do jeho zaplacení a uplynutí lhůty pro uplatnění práv z vad, prodloužený o 1 rok (příp. po dobu vedení sporu). Dále budou Vaše osobní údaje pouze uloženy s ohledem na daňové a obchodněprávní archivační lhůty po zákonem stanovenou dobu (po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo). Po uplynutí této lhůty budou vymazány. To neplatí, pokud jste udělili výslovný souhlas s dalším používání svých osobních údajů (např. vedení uživatelského účtu).
Uvedenými lhůtami nejsou dotčeny jiné zákonné povinnosti společnosti uchovávat příslušné dokumenty např. v rámci řádného vedení účetnictví dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a s tím související provázanosti účetních dokladů a záznamů (povinnost uchovávat účetní závěrky a výroční zprávy apod.). V případě zahájení kontroly či řízení ze strany orgánu veřejné moci je společnost povinna příslušné dokumenty uchovávat také po dobu této kontroly či tohoto řízení.

12. Doba zpracování osobních údajů – účel vedení uživatelského účtu a zasílání informací a obchodních sdělení

V případě zřízení uživatelského účtu kupujícím či udělení souhlasu se zpracováním údajů za účelem zasílání informací a obchodních sdělení budou Vaše osobní údaje zpracovávány až do případného odvolání Vašeho souhlasu.

13. Další informace

13.1 Sociální pluginy

Abychom ochránili Vaše soukromí při návštěvě našich webových stránek, zakomponovali jsme do nich pouze grafické odkazy na poskytovatele sociálních sítí (např.www.face¬book.com). Tím nemá Váš prohlížeč možnost vytvořit přímé spojení se serverem poskytovatelů sociálních sítí. Prodávající nepřebírá odpovědnost za ochranu osobních údajů a procesy stránek, na které pouze odkazuje.

13.2 Webová analýza

Abychom stále zlepšovali a optimalizovali obsah naší webové stránky a uživatelský komfort, používáme analytické technologie společnosti Google Inc. s produktem „Google Analytics“. V této souvislosti se shromažďují a statisticky vyhodnocují session data (údaje o relaci) a údaje o interakcích návštěvníků webové stránky. Za tímto účelem se používají cookies. Session data (údaje o relaci) a údaje o interakcích se nikdy nezpracovávají v personalizované podobě, ale výhradně anonymně.
Částečně se analytické údaje přenášejí na server příslušné analytické služby v členském státě EU nebo mimo EU (např. do USA) a tam jsou ukládány. Informace jsou případně přenášeny k třetím osobám, pokud je to ze zákona přípustné, nebo pokud takové třetí osoby zpracovávají údaje z pověření našeho poskytovatele služeb. Ani my, ani služby analýzy webu nebudou propojovat údaje o Vaší IP adrese s jinými údaji, které jsme my nebo náš poskytovatel služeb uložili. Naše webová stránka používá analytické služby Google Analytics. Google Analytics používá cookies, které umožňují analýzu užívání webové stránky. Google použije tyto informace pro vyhodnocení Vašeho užívání webové stránky, pro sestavení reportů o aktivitách na webové stránce pro provozovatele webové stránky a pro poskytování dalších služeb spojených s užíváním webové stránky a internetu.
Užíváním této webové stránky souhlasíte s tím, aby společnost Google Inc se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 940 43, USA zpracovávala výše uvedeným způsobem a k výše uvedeném účelu údaje, které o Vás získá. Pokud chcete ve svém prohlížeči deaktivovat Google Analytics, můžete si stáhnout odpovídající add-on zde: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

13.3 Co děláme pro bezpečnost Vašich osobních údajů?

Naše webová stránka a ostatní počítačové systémy jsou zabezpečeny technickými a organizačními opatřeními proti přístupu, změnám a zpracování Vašich údajů nepovolanými osobami, jakož i proti ztrátě a zničení.
Se svými přístupovými údaji byste měli vždy nakládat jako s důvěrnými a zavřít okno prohlížeče poté, co ukončíte prohlížení naší webové stránky.
V případě transferu osobních údajů používáme metodu šifrování. Přenos šifrovaných dat poznáte podle zobrazení uzavřeného symbolu, například klíče nebo zámku, v adresním řádku svého prohlížeče.