obchodní podmínky

 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen jako „OP“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím Mgr. Petrou Oujezkou, IČ: 88751881, DIČ: CZ7859232425, místem podnikání Čs.Legií 206/17, 405 02 Děčín (dále jen jako „prodávající“), a kupujícím (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího umístěného na internetové adrese www.peonygarden.cz používající emailové adresy petra@peonygarden.cz a info@peonygarden.cz .
 2. V případě, že kupujícím je spotřebitel, uplatní se pro něj vedle všech ustanovení OP i zvláště ta ustanovení těchto OP, u nichž je označen jako „spotřebitel“ nebo „spotřebitel-kupující“ nebo z jejichž znění jinak plyne, že se týkající kupujícího, který je spotřebitelem. Ustanovení, u nichž je uvedeno kupující-spotřebitel neplatí pro kupujícího, který není spotřebitelem.
 3. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito OP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy, reklamační řád, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

2. SDĚLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SLMOUVY

Prodávající sděluje, že

 1. Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek Vašeho operátora, prodávající si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy); náklady na komunikaci na dálku si hradí kupující,
 2. Požaduje úhradu kupní ceny před převzetím zboží kupujícím,
 3. Ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném prodávající uváděny včetně veškerých poplatků stanovených zákonem. Prodávající je plátcem DPH. Náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvoleného druhu přepravy a platby kupní ceny.
 4. V případě, že kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o
  1. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
  2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
  3. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;
 5. Odstoupení od smlouvy musí zaslat kupující na emailovou adresu petra@peonygarden.cz nebo info@peonygarden.cz
 6. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:
  1. O dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
  2. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 7. V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel-kupující náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;
 8. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající. Stížnosti je třeba zaslat na emailovou adresu petra@peonygarden.cz. Vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího, ze kterého byla stížnost odeslána.
 9. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 10. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 11. Prodávající je oprávněn znění OP měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Veškerá prezentace zboží umístěná na internetových stránkách www.peonygarden.cz je informativního charakteru.
 2. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na internetových stránkách www.peonygarden.cz. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku na internetových stránkách obchodu),
  2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
  3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží

  (dále společně jen jako „objednávka“).

 3. Objednávku odešle kupující prodávajícímu prostřednictvím nástroje na internetových stránkách, o čemž bude informován hlášení „vaše objednávka je odeslána“. Před samotným objednáním zboží je kupující povinen odsouhlasit znění těchto obchodních podmínek. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
 4. Kupní smlouva mezi prodávající a kupujícím je uzavřena teprve okamžikem, kdy prodávající doručí kupujícímu oznámení o přijetí objednávky, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném prodávající uváděny včetně veškerých poplatků stanovených zákonem. Prodávající je plátcem DPH. Náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvoleného druhu přepravy a platby kupní ceny.
 2. Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy uhradí kupující prodávajícímu:
  1. Před odesláním objednaného zboží bezhotovostně převodem na účet prodávajícího 2400830774/2010 vedený u společnosti Fio banka, a.s., s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od potvrzení objednávky (dále jen „účet prodávajícího“);
  2. Dobírkou - cena zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy uhrazena dopravci, při převzetí zboží.
 3. V případě platby ceny zboží bezhotovostně před odesláním zboží (viz. čl. 4.2. písm. a) OP) platí, že se kupní smlouva ruší pokud kupující neuhradí kupní cenu zboží do 5 dnů ode dne potvrzení objednávky.
 4. S ohledem na ust. čl. 4.1. těchto obchodních podmínek se ust. § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 6. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej.

5. DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. Prodávající dodá zboží kupujícímu prostřednictvím přepravce Česká pošta, s.p., se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 22599 , IČ: 47114983

  Zvolený způsob dodání zboží nemůže kupující měnit, nedohodne-li se s prodávajícím jinak.

 2. Cenu přepravy zboží hradí kupující společně s kupní cenou zboží za podmínek stanovených pro úhradu ceny zboží a to dle ceníku uvedeného na http://www.peonygarden.cz/obsah/platebni-podminky-doprava.
 3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 5. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 6. Ceny přepravy a dodací podmínky platí pouze v případě dodání zboží na území České republiky. V případě dodání do jiného místa platí zvláštní podmínky dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím, které budou upraveny dodatečným ujednáním po uzavření kupní smlouvy.
 7. V případě, že kupující si nevyzvedne v úložní době objednané zboží, u kterého zvolil platbu dobírkou, a toto se vrátí zpět prodávajícímu, dohodli se strany na tom, že okamžikem vrácení zboží k prodávajícímu se kupní smlouva ruší. Kupující v takovém případě si v případě zájmu musí objednat zboží znovu s tím však, že se zavazuje uhradit cenu zboží před odesláním zboží na účet prodávajícího a ve lhůtě splatnosti 10 dnů od potvrzení objednávky - viz ust. čl. 4.2. těchto obchodních podmínek. Kupující je též povinen uhradit prodávajícímu poštovné z předchozí zásilky, kterou si nepřevzal a vrátila se zpět prodávajícímu.

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZE ZÁRUKY

 1. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady, zejména že
  1. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které výrobce popsal,
  2. se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  3. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  4. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 2. Projeví-li se vada zboží zakoupeného spotřebitelem v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
 3. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží zakoupeného spotřebitelem v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to se však netýká:
  1. u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
  2. na potřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
  3. u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
  4. vyplývá-li to z povahy věci.
 4. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 5. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:
  1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady;
  2. na odstranění vady opravou věci,
  3. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
  4. odstoupit od smlouvy.
 6. Kupující sdělí prodávající, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávající; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.
 7. Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže
 8. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 9. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.
 10. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávající.
 11. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
 12. Při dodání nové věci vrátí kupující prodávající na její náklady věc původně dodanou.
 13. Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit.
 14. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.
 15. Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.
 16. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost.

7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy jednak za podmínek a způsobem uvedených v čl. 2 těchto obchodních podmínek a dále za podmínek uvedených v čl. 7 obchodních podmínek.
 2. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zpět zboží, které od prodávající obdržel, a to na své náklady.
 3. Zboží je povinen spotřebitel vrátit úplné, nepoškozené, čisté a ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.
 4. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.
 5. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, prodávající však není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá nebo prokáže odeslání zboží.
 6. Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

8. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 1. Kupující je oprávněn se tzv. registrovat na webových stránkách prodávající za účelem nákupu zboží od prodávajícího. Registrací vznikne kupujícímu tzv. uživatelský účet.
 2. Při registraci na webové stránce uvede kupující své správné jméno, příjmení, adresu, telefon, emailovou adresu. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Zboží bude následně dodáváno kupujícímu podle údajů, které uvedl při registraci nebo změně údajů registrace.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je kupující povinen si zabezpečit uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Viz Ochrana osobních údajů

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Právní vztah mezi kupujícím a prodávající podléhá právnímu řádu České republiky.
 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.


v Děčíně dne 1. 7. 2020

Mgr. Petra Oujezká, Čs.legii 206/17, 40502 Děčín
IČ: 88751881, DIČ: CZ7859232425

VZOR Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát: Mgr. Petra Oujezká, IČ: 88751881, DIČ: CZ7859232425, místem podnikání Čs.Legií 206/17, 405 02 Děčín, emailové adresy petra@peonygarden.cz a info@peonygarden.cz:

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*)

Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

Adresa spotřebitele/spotřebitelů

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

Datum

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.